ศูนย์การศึกษา ทบ.


หน่วยงานรับผิดชอบ
 
วทบ.
การควบคุมบังคับบัญชา และการอำนวยการยุทธ์ร่วม
ยุทธศิลป์และการออกแบบทางยุทธการ
หลักนิยมกองทัพไทยสำหรับการปฏิบัติการพิเศษร่วม
กรรมวิธีเป้าหมายร่วม
การเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการด้านข่าวกรองร่วม
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
การปฏิบัติการข่าวสารร่วม
การยุทธส่งทางอากาศและเคลื่อนที่ทางอากาศ
การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก
กำลังกี่งทหาร และกำลังประชาชน
ประวัติศาสตร์ทหาร สงครามฟอล์คแลนด์
หลักพื้นฐานการปฏิบัติการร่วม
หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม
หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านกำลังพลร่วม
หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านข่าวกรองร่วม
หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านยุทธการร่วม
หลักนิยมการปฎิบัติการร่วม พ.ศ. 2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม
คู่มือการวางแผนการทัพ
คู่มือ ยุทธศาสตร์กองทัพบก
คู่มือการแนะนำการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล
การนำองค์กร รหัสวิชา 1 - 14
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัสวิชา 1-15
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ รหัสวิชา 1 - 16
การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ รหัสวิชา 1 - 17
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัสวิชา 1 - 18
เทคนิคการปรับปรุง และพัฒนาองค์กร รหัสวิชา 1 - 31
ภาวะผู้นำ 
รร.สธ.ทบ.
วิชา หน้าที่และการดำเนินงานของฝ่ายกำลังพล
วิชา การจัดการกำลังพล
วิชา การระดมสรรพกำลัง
วิชา ระบบกำลังทดแทน
วิชา สิทธิมนุษยชน
วิชา ฝ่ายกำลังพลในการแสวงข้อตกลงใจ
วิชา กฎหมายทางทหาร
วิชา การกำลังสำรองและการสัสดี
วิชา ฝ่ายอำนวยการ
วิชา การข่าวกรอง
วิชา การยุทธ์ของฝ่ายแดง
วิชา การเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB)
วิชา วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ทภ.1 (ภาคตะวันออก) ประกอบการฝึก/ศึกษา
วิชา สธ.601 ระบบปฏิบัติการในสนามรบด้านการข่าว
วิชา สธ.603 ฝ่ายเสนาธิการในการแสวงข้อตกลงใจ 1 (สธ.2 ในการแสวงข้อตกลงใจ)
วิชา การดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ (วงรอบข่าวกรอง) (สธ.501)
วิชา ประมาณการข่าวกรอง ผนวกข่าวกรอง วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ การยุทธ์ของฝ่ายตรงข้าม (สธ.2 ในการแสวงข้อตกลงใจ) (สธ.502)
วิชา หน้าที่และการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ
วิชา เทคนิคการสื่อความหมาย
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ
วิชา ประวัติศาสตร์ทหาร
วิชา แผนและคำสั่ง
วิชา การดำเนินงานของฝ่ายยุทธการ
วิชา หน้าที่และการดำเนินงานของฝ่ายส่งกำลังบำรุง
วิชา การสนับสนุนทางการช่วยรบของกองทัพภาค
วิชา หลักการส่งกำลังบำรุง
วิชา การสนับสนุนทางการช่วยรบของกองพล
วิชา สธ.4 ในการแสวงข้อตกลงใจ
วิชา การส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกไทย
วิชา การส่งกำลังบำรุงในหน่วยบัญชาการรวม
วิชา การสนับสนุนทางการช่วยรบของกองทัพ
วิชา กิจการพลเรือน
วิชา กิจการพลเรือนในการแสวงข้อตกลงใจ
วิชา การประชาสัมพันธ์ ฉบับย่อ (2)
วิชา กิจการพลเรือนในระบบปฏิบัติการในสนามรบ กิจการพลเรือน ในการแสวงข้อตกลงใจ
วิชา หลักนิยมกิจการพลเรือนของกองทัพบก พ.ศ. 2552
วิชา หลักพื้นฐานการบริหาร
วิชา ระเบียบวิธีวิจัย
วิชา หลักพื้นฐานยุทธศาสตร์และกำหนดยุทธศาสตร์
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
วิชา การยุทธ์ร่วม และยุทธ์ผสม
วิชา การบังคับบัญชาและควบคุมห้วงอากาศ
การปฏิบัติการยุทธ์ของกองทัพภาค
เอกสารส่วนหลังของกองทัพภาค
เอกสารส่วนหลังของกองพล
การยุทธ์ของกองทัพบกในสนาม
การรบด้วยวิธีร่นถอย
การปฏิบัติการรบในพื้นที่ป่าภูเขา และการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
การผลัดเปลี่ยน
การยุทธ์ข้ามลำน้ำ
การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ
การยุทธ์ส่งทางอากาศ
การรบในเวลากลางคืน
การปกปิดและลวง
คู่มือการปฏิบัติการข่าวสารกองทัพบก
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2555
นส. 61-100-1/1 การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังระดับกองพล
นส. 101-55 การควบคุมการยุทธ์ระดับกองพล
นส. 61-100 กองพล
นส. 100-15-1/1 การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังระดับกองทัพภาค
นส. 61-100-1 ว่าด้วยแนวความคิดในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกสำหรับกองพลยานเกราะ และกองพลทหารราบยานเกราะ
แนวสอนแผนและคำสั่ง
นส. 100-9 ว่าด้วยการประมาณสถานการณ์ของกองบัญชาการ
รส. 100-5 ว่าด้วยการยุทธ์ของกองทัพบกในสนาม
รส. 100-1 ถึง 4 ว่าด้วยหลักนิยมกองทัพบก
รส. 100-20 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
รส. 101-5 ว่าด้วยการจัดและการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ
นส. 100-5-1 คำศัพท์และเครื่องหมายทางทหาร
บทบาททหารกับการพัฒนา
พัฒนาประเทศ
MOOTW
ชนกลุ่มน้อย
วพม.
Heat Stroke
 
วพบ.
วารสารพยาบาลทหารบก
 
รร.ร.ศร.
คู่มือ การใช้งานเครื่องรบกวนสัญญาณ DTMF รุ่น NPB 112 (แบบสะพายหลัง)
คู่มือ ติดตั้งการใช้งานแอพพลิเคชั่นอำนวยการยิง ค.120 มม. และ ค.81 มม. บนระบบแอนดรอยด์
คู่มือ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning (Camtasia)
คู่มือ การติดตั้ง และใช้งานระบบอำนวยการยิง ค.120 มม. พร้อมแสดงตำบลยิงบนแผนที่
คู่มือ การฝึก การกระโดดร่มยุทธวิธีทางทหาร (การต่อสาย)
คู่มือ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือ การทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ
คู่มือ การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
รส 3-21.11 ชุดรบกองร้อย ร ยานเกราะล้อยาง (ปี 62)
รส 3-21.9 ชุดรบหมู่หมวด ร ยานเกราะล้อยาง (ปี 62)
คู่มือ การทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ (ฉบับปรับปรุง ปี 62)
คู่มือ ต่อสู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธ
คู่มือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ รร.ร.ศร.
คู่มือ ปฏิบัติงาน KM ภูมิประเทศจำลอง v2.
แผนแม่บทพัฒนาการศึกษา ของ รร.ร.ศร. ประจำปี 62-64
(รส.7-10) การฝึกและประเมินผลการฝึกกองร้อยอาวุธเบา
(รส.7-20) การฝึกและประเมินผลการฝึกของกองพันทหารราบ
(รส.7-30) กรมทหารราบ
(รส.101-5) การจัดและการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ
ผู้นำทางทหาร
การอ่านแผนที่
การฝึกและประเมินผลการฝึกกองพันทหารราบ
วิชายานยนต์ทหารราบ เล่ม 1
วิชายุทธวิธี เรื่องกฎการใช้กำลังของกองทัพไทย
ร่าง (รส. 90-4) การยุทธโจมตีทางอากาศ
วิชายุทธวิธี เรื่องยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม
วิธีเตรียมการและดำเนินการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ (รส. 21-6)
วิธีการดำเนินการฝึก (รส.25-4)
การปฏิบัติการยุทธ์ในภาวะความขัดแข้งระดับต่ำ
การสื่อสารทางวิทยุ
อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ กองทัพบก
การฝึกที่เน้นการรบ (รส. 25-101)
วิชาฝ่ายอำนวยการ การพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง 
การในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (รส. 90-10)
ครูทหาร
MILITARY TERMINOLOGY Infantry School
รร.ม.ศม.
หลักการสงครามและประวัติศาสตร์สงคราม
การยุทธ
หลักนิยมวิธีการรบ เหล่า ม.
หมวดทหารม้าลาดตระเวน
หมวดทหารม้ารถถัง
ส่งกําลังบํารุง
วิชาการค้นหาเป้าหมาย
วิชาการยิงเล็งตรง
การแจกจ่ายการยิงและการควบคุม
วิชาหลักยิงอาวุธรถถัง
วิชาแผนการยิงของหมวด
ปฐมนิเทศ
กําลังพล
การข่าว
ยุทธการ
การจัดการฝึก
แผนและคําสั่ง
กระสุนและวัตถุระเบิดสําหรับหน่วยใช้การรักษาความปลอดภัย
ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ
วิชาครูทหาร
วิชาผู้นำหน่วย
วิชาวิชาศีลธรรม
วิชาแผนที่
หลักการสื่อสาร
เครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุ
เครื่องมือสื่อสารประเภททางสาย
วิชาการกู้รถ
วิชายานยนต์ประเภทล้อ
วิชายานยนต์ประเภทสายพาน
วิชายานยนต์ เล่มที่ 1
วิชายานยนต์ เล่มที่ 2
อาวุธขนาดเล็ก
เครื่องยิงลูกระเบิด
สงครามทุ่นระเบิด
อาวุธและยุทธภัณฑ์ยานเกราะ
หลักยิงเครื่องยิงลูกระเบิด
การยิงที่มีการตรวจการณ์ ป.
วิชาการขี่ม้า
วิชาการบรรทุกต่าง
วิชาการปฏิบัติบำรุงม้า
วิชาการปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรบพิเศษ
 
รร.ป.ศป.
ครูทหาร
ผู้นำทหาร
การศาสนาและศีลธรรม
คุณลักษณะยานยนต์ทหาร
การจัด ทบ.และการดำเนินการของฝ่ายอำนวยการ
การจัดและหน้าที่ของนายทหารฝ่ายกำลังพล
การยุทธการ
การส่งกำลังบำรุง
การกิจการพลเรือน
การจัดการความรู้เรื่อง "การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย"
รส.๖-๓๐ ว่าด้วยผู้ตรวจการณ์หน้าทหารปืนใหญ่
รส.๖-๔๐ ว่าด้วยการอำนวยการยิงปืนใหญ่สนาม
ภารกิจและการจัดหน่วยปืนใหญ่สนาม
ปืนใหญ่สนามสนับสนุนการรบ
การประสานการยิงสนับสนุน
คู่มือ นยส.และ ผตน.
รส.๖-๒ การแผนที่ทหารปืนใหญ่
รส.๓-๒๕.๒๖ ว่าด้วยการอ่านแผนที่และการนำทางในภูมิประเทศ
รส.๖-๑๕ ว่าด้วยยุทธวิธีเทคนิคและกรรมวิธีในการตรวจอากาศทหารปืนใหญ่
รส.๖-๑๒๑ ว่าด้วยยุทธวิธีเทคนิคและกรรมวิธีในการค้นหาเป้าหมายทหารปืนใหญ่สนาม
รส.๔๔-๖๒ ปัญหาหลักยิง ปตอ.
รส.๔๔-๓๐ การค้นหาและพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมาย
รส.๔๔-๕๗ ระบอาวุธยุทโธปกรณ์ ปตอ.ทบ.ไทย
รส.๔๔-๒๓ อาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยาน
รส.๖-๕๐ ว่าด้วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม
 
รร.ช.กช.
หลักสูตรชั้นายพัน เหล่า ช.
หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ช.
หลักสูตรนายสิบอาวุโส/หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ช.
ตำราเหล่า ช. เสมือนจริง
 
รร.ขว.ทบ.
ตำราวิเคราะห์ข่าวกรองเบื้องต้น
 
รร.สร.พบ.
คู่มือราชการสนามว่าด้วยการพันผ้าและเข้าเฝือก รส.๘-๕๐ 
การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย
การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล
การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค
การบริการทางการแพทย์ระดับเขตหลัง/เขตภายใน
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในสนาม
สื่อการสอนสำหรับ น.ประทวน เหล่า พ. สอบวัดความรู้ (ชั้นต้น)
สื่อการสอนสำหรับ น.ประทวน เหล่า พ. สอบวัดความรู้ (อาวุโส)
คู่มือ ผบ.มว.สร.
คู่มือการช่วยชีวิตทางยุทธวิธี
คู่มือการพิทักษ์สุขภาพกำลังรบ
คู่มือการส่งกลับทางการแพทย์
รายการตรวจสอบทางการแพทย์สำหรับผู้ชำนาญการทหารราบ
การบริการทางการแพทย์ในสงคราม คชรน.
การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บ รส.๘-๓๕
ข้อแนะนำการใช้ ฮ.สนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ข้อแนะนำการใช้ ฮ.สนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
การพันผ้าพันแผล และการเข้าเฝือกโธมัส รส.๘-๕๐
การวัดสัญญาณฯชีพ
การใช้ยาเบื้องต้น
ระบบทางเดินหายใจ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
การดูแลภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด
การดูแลภาวะฉุกเฉินระบบประสาท
การดูแลปฏิกิริยาแพ้และสารพิษ
การดูแลภาวะฉุกเฉินโรคเบาหวาน
การดูแลเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะช็อค และ บาดเจ็บหลายระบบ
การดูแลเบื้องต้นในผู้บาดเจ็บกระดูก และกล้ามเนื้อ
การดูแลเบื้องต้นในผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ ในหน้า คอ และกระดูกสันหลัง
รร.กส.กส.ทบ.
วิชาทหารการสัตว์
วิชาส่งกำลังบำรุง สาย.กส.
 
รร.สห.สห.ทบ.
วิชาฝ่ายการสารวัตร
เรื่อง ฝ่ายการสารวัตร
วิชาทหารสารวัตร
เรื่อง ภารกิจ การจัด และหน้าที่ของทหารสารวัตร
วิชาสืบสวนสอบสวน
เรื่อง กฏหมายที่มีโทษทางอาญา
วิชาสืบสวนสอบสวน
เรื่อง การสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
วิชาสืบสวนสอบสวน
ฃเรื่อง การสอบปากคำและบันทึกปากคำ
วิชาสืบสวนสอบสวน
เรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัย
วิชาสืบสวนสอบสวน
เรื่อง การจับ ค้น และยึดสิ่งของ
 
รร.กบ.กบ.ทบ.
หลักนิยมการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.
การกำหนดภารกิจและนโยบาย แนวคิดและความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อัตราทางด้านการส่งกำลังบำรุงและวิธีปรับปรุงแก้ไข
ระดับส่งกำลัง
การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.
การจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
การบริการสายแพทย์
หลักการปฏิบัติงานคลัง
ขั้นตอนการขออนุมัติจำหน่าย
การรับจ่าย สป. ๓
การปฏิบัติงานคลัง สป. ๒และ๔
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการซ่อมบำรุง
การขอยกเว้นภาษี การรับบริจาคและการขึ้นทะเบียน/การปลดทะเบียนรถยนต์
การปฏิบัติต่อ สป.หรือซาก สป.ที่อนุญาตให้อนุมัติจำหน่าย
ภารกิจการจัดและการดำเนินงานของ ทภ./บชร
รร.กสร.ศสร.
วิชา ทะเบียนพล
วิชา การเรียกและส่งพล
วิชา การสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
วิชา การกำลังสำรอง
วิชา ระเบียบงานสารบรรณ
วิชา แผนที่
วิชา ทหารม้า
วิชา ยานยนต์
วิชา หลักยิงและตรวจการณ์อาวุธยานเกราะ
ศภษ.ยศ.ทบ.
สนทนาภาษามลายู
 
กอศจ.ยศ.ทบ.
การศาสนาและศีลธรรมหลักสูตรนายสิบชั้นต้น
การศาสนาและศีลธรรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส
การศาสนาและศีลธรรมหลักสูตรชั้นนายร้อย
การศาสนาและศีลธรรมหลักสูตรชั้นนายพัน
คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๘
ตำราฝึกสอนภายในหน่วย unit school เรื่อง การปฏิบัติศาสนพิธีในหน่วยทหาร
บทความธรรมะสุขใจที่ได้อ่านเล่ม ๑
บทความธรรมะสุขใจที่ได้อ่านเล่ม ๒
 
 

ศพย.ยศ.ทบ.

เรื่อง หลักนิยมการปฏิบัติการทางบกของกองทัพอังกฤษ
เรื่อง ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับกำลังพล ในกองทัพบกไทย
เรื่อง การนำและผู้นำทางทหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง การจัดการความรู้ของหน่วย
เรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติและการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เรื่อง ทฤษฎีสงคราม
เรื่อง การฝึกทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนและพลิกแพลงเพื่อเอาชนะ
เรื่อง คู่มือระบบปฏิบัติการในสนามรบ
เรื่อง กองทัพบกกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ
เรื่อง แผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด “ลพบุรีโมเดล”
เรื่อง คู่มือยุทธศาสตร์ศึกษาสำหรับกองทัพบก
เรื่อง อาเซียนศึกษากองทัพบก
เรื่อง เทคนิคการควบคุมห้วงอากาศในพื้นที่การรบของกองพล – กรมผสม
เรื่อง ความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักนิยมกำลังรบผสมเหล่าระดับกรม (กรมผสม) ทบ.ไทย
เรื่อง การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทางบก
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์หลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒
เรื่อง ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก (ฉบับปรับปรุง)
เรื่อง ยุทธศาสตร์กองทัพบก
เรื่อง การปฏิบัติการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง
เรื่อง คู่มือการฝึกเพื่อเอาชนะในโลกที่มีความซับซ้อน
เรื่อง กองทัพบกในการช่วยเหลือภัยพิบัติ
เรื่อง การวางแผนการทัพ
เรื่อง การพิทักษ์สุขภาพกำลังรบ
เรื่อง แบล็ค ฮอว์ค ดาวน์
เรื่อง บันทึกประสบการณ์ของนายทหารใหม่ในเวียดนาม
สกฝ.ยศ.ทบ.
คู่มือการฝึก ว่าด้วย หลักนิยมการรบของกองพลทหารปืนใหญ่ รส.๖-๑๐๐-๑ พ.ศ.๒๕๕๓
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนกลมือมินิอูซี่ ขนาด ๙ มิลลิเมตร พ.ศ.๒๕๕๓
คู่มือการฝึก ผู้ชำนาญการทหารราบ (เล่ม ๑ อาวุธยุทโธปกรณ์) พ.ศ.๒๕๕๓
คู่มือการฝึก ผู้ชำนาญการทหารราบ (เล่ม ๒ ยุทธวิธี) พ.ศ.๒๕๕๓
(ร่าง) การทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓)
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่, ตอน, หมวด และกองร้อย ของกองพันทหารม้า (บรรทุกยานเกราะ) (หมู่,ตอน,หมวด, ๗ สัปดาห์, กองร้อย ๘ สัปดาห์ )  ลฝ.๑๗-๒๗ พ. พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบการตรวจสอบการฝึก เป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด ของหมวดลาดตระเวน กองร้อยทหารม้า และกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน ตส.๑๗-๕๗-๑ พ.ศ.๒๕๕๓
คู่มือการใช้งาน และซ่อมบำรุง ระดับหน่วยของปืนกลมือ มินิอูซี่ ขนาด ๙ มม. พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ของทหารช่าง (๑ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๓
คู่มือการฝึก ว่าด้วย มาตรฐานความชำนาญทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี สำหรับทหารเป็นบุคคล คฝ.๓-๑ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง ของกองพันทหารม้า (ลาดตระเวน) ลฝ.๑๗-๕๕ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด และกองร้อย ของหน่วยทหารสรรพาวุธสนับสนุนโดยตรง (๖ สัปดาห์ )  พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด และกองร้อย ของกองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) กองพันทหารม้า (ลาดตระเวน) กองพลทหารราบ และหมวดลาดตระเวน กองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารม้า (บรรทุกยานเกราะ) (หมู่ ตอน หมวด ๗ สัปดาห์, กองร้อย ๘ สัปดาห์ ) ลฝ.๑๗-๕๗
แนวสอน ว่าด้วย หลักการป้องกันทางนิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี นส.๓-๑๑ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก ตามหน้าที่และหลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ ของหน่วยรบพิเศษ (๑๐ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๓
แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าทหารราบ  (๒สัปดาห์)  พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของเหล่าทหารราบ (๗ สัปดาห์) ลฝ.๗-๒๐ ก.  พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยอาวุธเบา ของเหล่าทหารราบ (๘ สัปดาห์) ลฝ.๗-๑๗ ก.  พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ของหน่วยรบพิเศษ (๖ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก กองพันรบพิเศษ ของหน่วยรบพิเศษ (๘ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ส่วนยิงและผู้ตรวจการหน้าเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร รส.๒๓-๙๓-๑ พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก พื้นฐานการควบคุมฝูงชน สำหรับ ร้อย.รส.ทภ. (๑๕ วัน) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบปฏิบัติประจำหมวดรถถัง พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หมวดลาดตระเวน รส.๑๗-๙๘ พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือการฝึกและประเมินผลการฝึก ว่าด้วย แผนการฝึกตามภารกิจ สำหรับ กองร้อยชุดรบ รถถัง และทหารม้าบรรทุกยานเกราะ (ทหารราบยานเกราะ) คฝ.๗๑-๑ พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก ครูฝึก การอารักขาบุคคลสำคัญ การจัดตั้งจุดตรวจ การจับกุมตรวจค้น และการต่อสู้ป้องกันตัว สำหรับเหล่าทหารสารวัตร (๕ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกสิบตรีกองประจำการ สำหรับเหล่าทหารสารวัตร (๔ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพนักงานเรดาร์ DR ๑๗๒ ADV คฝ.๔๔-๑๖ พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย คู่มือทหารราบสำหรับการรบในสิ่งปลูกสร้าง รส.๙๐-๑๐-๑ พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมในการป้องกันภัยทางอากาศ (รส.๔๔-๑๐๐-๑) พ.ศ.๒๕๕๔
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การฝึก ปลย.ทาโวร์ ขนาด ๕.๕๖ มม. รส.๒๓-๙-๒
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การฝึก ปลย. เนเกฟ ขนาด ๕.๕๖ มม. รส.๒๓-๑๔-๒
คู่มือการประเมินผล การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับ ทหารทุกเหล่าของกองทัพบก      (๑๐ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกครูทหารใหม่ สำหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. (๔ สัปดาห์)   พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือการฝึก ยุทธวิธียานเกราะล้อยาง แบบ BTR – 3E1 พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การสะกดรอย รส.๒๑-๗๕-๑ พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกความชำนาญทหารม้า สำหรับการทดสอบเป็นบุคคล  ของหน่วยทหารม้า (บรรทุกยานเกราะ) พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบการตรวจสอบการฝึก การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ของกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้า (ลาดตระเวน) และกองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) กองพลทหารราบ ตส.๑๗-๕๗ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี กรมทหารปืนใหญ่ เกี่ยวกับการยิงต่อต้าน ป./ค. ฉับพลัน ของเหล่าทหารปืนใหญ่ (๒ สัปดาห์) ลฝ.๖-๖ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกตามหน้าที่ ของหน่วยทหารสารวัตรส่วนกำลังรบ               (๔ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๕
แนวสอน ว่าด้วย การซ่อมบำรุงอากาศยาน เรื่อง เครื่องเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ นส. ๑ - ๑   พ.ศ.๒๕๕๕
แนวสอน ว่าด้วย การซ่อมบำรุงอากาศยาน (ทั่วไป) นส. ๑-๑ พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือการตรวจสอบการฝึก การฝึกตามหน้าที่เป็นบุคคล และเป็นหน่วย ระดับ หมู่ หมวด กองร้อยทหารสารวัตร ของหน่วยทหารสารวัตรส่วนกำลังรบ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกตามหน้าที่ ของหน่วยทหารสารวัตรส่วนภูมิภาค (๕ สัปดาห์)  พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือการตรวจสอบการฝึก การฝึกตามหน้าที่เป็นบุคคล และเป็นหน่วย ระดับ หมู่ หมวด กองร้อยทหารสารวัตร ของหน่วยทหารสารวัตรส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย คู่มือทหารช่างสนาม รส.๕ – ๓๔ พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการของทหารช่าง รส.๓-๓๔ พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย เทคนิคการปฏิบัติการพิเศษ ของหน่วยรบพิเศษกองทัพบกไทย รส.๓๑-๒๐ พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ยุทธวิธี เทคนิคและกรรมวิธีการลาดตระเวนพิเศษ สำหรับหน่วยรบพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๕
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. พ.ศ.๒๕๕๖
คำชี้แจง ว่าด้วย การฝึกทหารยิงปืนด้วยกระสุนจริง คจ.๗-๙ พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักการกู้รถ รส.๒๐-๒๒ พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือการใช้งานและการซ่อมบำรุง ส่วนต่อขยายเครื่องช่วยฝึก พลประจำรถถังแบบทาคอส พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยตามหน้าที่ ของกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารม้า  (๘ สัปดาห์) ลฝ.๑๗-๒๔ พ. พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบการตรวจสอบการฝึกการฝึก เป็นหน่วยเบื้องต้น ของหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก  กรมทหารม้า ตส.๑๗-๒๔ พ. พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบการตรวจสอบการฝึกการฝึก ชุดปฏิบัติการทหารพราน ของกรมทหารพราน (๓ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบการตรวจสอบการฝึกการฝึก อาสาสมัครทหารพรานเบื้องต้น ของกรมทหารพราน (๔ สัปดาห์)  พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบการตรวจสอบการฝึกการฝึก กองร้อนทหารพราน ของกรมทหารพราน (๔ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ กอง ของกองปฏิบัติการพิเศษ (๘ สัปดาห์)  พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ ชุด ตอน หมวด ของกองปฏิบัติการพิเศษ (๖ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก ตามหน้าที่และหลักพื้นฐานการต่อสู้การก่อการร้าย ของกองปฏิบัติการพิเศษ  (๑๐ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมการสื่อสารกองทัพบก รส.๒๔-๑ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบการตรวจสอบการฝึก การฝึกเป็นหน่วยตามหน้าที่ ของกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารม้า ตส.๑๗-๒๔ พ. พ.ศ.๒๕๕๖ 
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางยุทธวิธี รส.๒๔-๑๑ พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมการข่าวสารการภาพทางยุทธวิธี รส.๒๔-๔๐ พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมการบริหารคลื่นความถี่ในสนามรบ รส.๒๔-๒ พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือการปฏิบัติงาน ของสารวัตรทหารยามปกติ พ.ศ.๒๕๕๖
กฎหมายที่ทหารต้องรู้ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบการตรวจสอบการฝึกการฝึก การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ของหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารม้า (๗ สัปดาห์) ลฝ.๑๗-๒๔ พ. พ.ศ.๒๕๕๖
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการบินภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ รส.๑-๒๐๒ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก หลักพื้นฐานการลาดตระเวนระยะไกล และความชำนาญเฉพาะหน้าที่ของกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล(๑๐ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก เป็นหน่วยเบื้องต้น (ชุด ตอน หมวด) ของกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล (๘ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก เป็นหน่วยกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ของกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล (๘ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมการปฏิบัติของอากาศยานไร้นักบิน รส.๑-๑๕๕ พ.ศ.๒๕๕๗
(ร่าง) คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการยุทธ์ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๗
(ร่าง) คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการสารสนเทศ รส.๓-๑๓ พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมทหารสารวัตร รส.๑๙-๑๐๐ พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือ การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รส.๑๐๐-๒๐-๑ พ.ศ.๒๕๕๗
(ร่าง) คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการยุทธ์ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ยุทธวิธี สำหรับ หมู่-หมวด ทหารราบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รส.๗-๘-๑ พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร (สำหรับ สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร (สำหรับ สุนัขตรวจค้นทุ่นวัตถุระเบิดและอุโมงค์) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร (สำหรับ สุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร (สำหรับ สุนัขลาดตระเวน) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร (สำหรับ สุนัขสะกดรอย) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร (สำหรับ สุนัขยามสายตรวจ) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร (สำหรับ สุนัขยาม) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การหลีกเลี่ยงการเปื้อนพิษ คชรน. รส.๓-๑๑.๓ คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย
คู่มือ การทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) พ.ศ.๒๕๕๗
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การควบคุมจราจรของทหารสารวัตร พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ การตรวจสอบภายในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การบริการแพทย์ทางยุทธวิธีกองร้อยเสนารักษ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกตามหน้าที่และพื้นฐานหน่วยจู่โจมของกองพันจู่โจม  (๑๑ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ ทหารช่าง พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบและหลักสูตร การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่สำหรับเหล่าทหารการสัตว์  (๑ สัปดาห์)  พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติการด้านเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ การพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การเตรียมสนามรบด้านการข่าว พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ หน้าที่นายทหารพระธรรมนูญ และทหารกับการเป็นเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการรบในป่า พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ พลประจำรถ รถถังหลัก 57 (T- 84 OPLOT ) พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ การปฏิบัติการบินในพื้นที่เมือง พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘
แนวสอน การข่าวกรอง พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการฝึก การวิ่งสวนสนามพ.ศ.๒๕๕๙ 
คู่มือ การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วย ชุด ตอน หมวด ของหน่วยวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือ ประกอบการปฏิบัติงานการควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือ นักบิน พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การฝึกด้านเวชศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านการบิน พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบและหลักสูตร การฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กองพันเฉพาะกิจ (รถถังและทหารม้าบรรทุกยานเกราะ/ทหารราบยานเกราะ) พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การทำลายล้างพิษเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์  พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย อุตุนิยมวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่การบินทหารบก พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือ การฝึกลูกสุนัขก่อนเข้าหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกสัตว์ใหม่ ของกองพันสัตว์ต่างเหล่าทหารการสัตว์ (๑๒ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กองร้อยช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือ โครงการฝึกและประเมินผลการฝึก สำหรับกองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกและประเมินผลเฉพาะทั่วไปทหารจู่โจม พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ทหารสารวัตรสนับสนุนกองพลและกรม พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือ การดูแลระบบน้ำประปา พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือทางเทคนิค ว่าด้วย หลักการขั้นมูลฐานของเครื่องวัดประจำอากาศยาน พ.ศ.๒๕๖๐    
ระเบียบและหลักสูตร การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์ ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ (๘ สัปดาห์ ) พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือเทคนิค ว่าด้วย บำเหน็จความชอบเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
พจนานุกรมศัพท์ ทหารปืนใหญ่อังกฤษ – ไทย – อังกฤษ ของเหล่าทหารปืนใหญ่ พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกและประเมินผลทักษะพลแม่นปืนของกองพันจู่โจม (๕ สัปดาห์)  พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน วิธีการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการของหน่วยจู่โจม พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบและหลักสูตร การฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังพลบรรจุใหม่ในกองพันปฏิบัติการพิเศษของกองพันปฏิบัติการพิเศษ (๑๖ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกและประเมินผลทักษะพลแม่นปืนชั้นสูงของกองพันจู่โจม (๕ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่ ของกองพันจู่โจม (๕ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก (๑๒ นาย) ๖ สัปดาห์
ข้อมูลทหารช่างสนาม 
ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
คู่มือ การฝึกอบรมช่างภาพสนาม 
คู่มือ การบริการทางการแพทย์ในสนาม  สำหรับปฏิบัติการรบพิเศษ
คู่มือ การปฏิบัติงาน ของสารวัตรทหารยามปกติ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ กขค. ประสานเสียง ( เล่ม ก. )
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ พ.ศ.2559
คู่มือ การฝึกและประเมินผลการฝึกตามภารกิจ สำหรับกองพันเฉพาะกิจ
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การป้องกันภายใต้สภาพแวดล้อม เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์
คู่มือ ช่างเกือกสัตว์หลักสูตรนายสิบช่างเกือกสัตว์
คู่มือ ผู้บังคับสุนัขทหาร 
หลักนิยมการส่งกำลังบำรุง
รวมอาวุธเบาที่ใช้ใน ทบ.ไทย 
จรวดหลายลำกล้อง 
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หลักนิยมการบินทหารบก
ระเบียบการตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของหมวดดุริยางค์
คู่มือการเป่าสัญญาณแตรเดี่ยว และการบรรเลงขลุ่ยกลอง
หลักนิยมกองทัพบก ว่าด้วย การบริการทางการแพทย์
ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติการลาดตระเวน และเฝ้าตรวจ เคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ (ชครน.)
คู่มือผู้บังคับหมวดเสนารักษ์
คู่มือนายสิบพยาบาลกองร้อย
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย เทคนิคการตรวจการณ์สำหรับเครื่องยิงลูกระเบิด (รส.23 – 93 - 2)
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง แบบ54 ขนาด 105 มม. LGl MK l  (คฝ.6 -12)
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำแบบแล่นไต่ลำนำวิถีด้วยเลเซอร์ STARSTREAK (คฝ.44-14)
คู่มือการฝึก ว่าด้วย การฝึกพลประจำอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำชนิดประทับไหล่ยิง LGLA –S (คฝ.44-15)
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย กองร้อยชุดรบทหารม้ารถถัง และทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
สกศ.ยศ.ทบ.
เรื่อง คู่มือแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา  รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ของ ทบ. ประจำปี 2561
เรื่อง คู่มือผู้ประเมินคุณภาพการ ศึกษาปีงบประมาณ 2562
เรื่อง คู่มือการดำเนินงาน วิทยฐานะของกองทัพบก พ.ศ.2561
เรื่อง คู่มือการประเมินข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะ
รร.สร.พบ.
คู่มือราชการสนามว่าด้วยการพันผ้าและเข้าเฝือก รส.๘-๕๐ 
การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย
การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล
การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค
การบริการทางการแพทย์ระดับเขตหลัง/เขตภายใน
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในสนาม
สื่อการสอนสำหรับ น.ประทวน เหล่า พ. สอบวัดความรู้ (ชั้นต้น)
สื่อการสอนสำหรับ น.ประทวน เหล่า พ. สอบวัดความรู้ (อาวุโส)
คู่มือ ผบ.มว.สร.
คู่มือการช่วยชีวิตทางยุทธวิธี
คู่มือการพิทักษ์สุขภาพกำลังรบ
คู่มือการส่งกลับทางการแพทย์
รายการตรวจสอบทางการแพทย์สำหรับผู้ชำนาญการทหารราบ
การบริการทางการแพทย์ในสงคราม คชรน.
การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บ รส.๘-๓๕
ข้อแนะนำการใช้ ฮ.สนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ข้อแนะนำการใช้ ฮ.สนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
การพันผ้าพันแผล และการเข้าเฝือกโธมัส รส.๘-๕๐
การวัดสัญญาณฯชีพ
การใช้ยาเบื้องต้น
ระบบทางเดินหายใจ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
การดูแลภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด
การดูแลภาวะฉุกเฉินระบบประสาท
การดูแลปฏิกิริยาแพ้และสารพิษ
การดูแลภาวะฉุกเฉินโรคเบาหวาน
การดูแลเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะช็อค และ บาดเจ็บหลายระบบ
การดูแลเบื้องต้นในผู้บาดเจ็บกระดูก และกล้ามเนื้อ
รร.ขส.ขส.ทบ.
การขนส่งด้วยรถยนต์
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งทางน้ำ
การเคลื่อนย้าย
รร.สบ.สบ.ทบ.
ระเบียบงานสารบรรณ
เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
เครื่องราชฯ
รร.กง.กง.ทบ.
คู่มือปฎิบัติงานด้านการเงิน
คู่มือปฎิบัติงานด้านบัญชี
รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ตำรา หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร
ตำรา หลักสูตร ครูฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร
ตำรา หลักสูตร เจ้าหน้าที่แกะรอย
ตำรา หลักสูตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล(สุนัข)
ตำรา หลักสูตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์(สุนัข)
รร.ดย.ทบ.
ตำราแปรขบวน (Drill Design)
รร.วศ.ทบ.
วิชาทหารวิทยาศาสตร์
วิชาพื้นฐานสงคราม ครชน.
วิชาหน้ากากป้องกันเคมี
แนวสอนวิชาสงครามเคมี
แนวสอนวิชาสงครามชีวะ
แนวสอนวิชาสงครามรังสีและนิวเคลียร์
แนวสอนวิชาการตอบสนองเบื้องต้นเมื่อถูกโจมตีด้วยอาวุธ คชรน.
แนวสอนวิชาการป้องกัน คชรน.
แนวสอนวิชาทหารและวิชาทั่วไป
แนวสอนวิชายุทโธปกรณ์สาย วศ.
แนวสอนวิชาการทำลายล้างพิษ
แนวสอนการใช้และการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สาย วศ. (ขั้นหน่วย)
แนวสอนวิชายุทโธปกรณ์สาย วศ.
แนวสอนวิชาการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สาย วศ.
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 พ.ศ. 2534
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 พ.ศ. 2542
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2552
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. 2524
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557
แบบและวิธีเขียนการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4
แบบและวิธีเขียนการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5
แนวสอนวิชาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 สาย วศ.
แนวสอนวิชาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 สาย วศ.
แนวสอนวิชาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สาย วศ.
แนวสอนวิชาไพโรเทคนิค
แนวสอนวิชาการส่งกำลังบำรุงภายใต้สภาวะสงคราม คชรน.
คู่มือการฝึก (ดำเนินการฝึกโดยชุดฝึกเคลื่อนที่ รร.วศ.ทบ.)
คู่มือเครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ M-140
คู่มือการตรวจสอบสารเคมีในน้ำ Manual No 44877-00 ของHACH D/R 2000 Spectrometer Handbook   
คู่มือเครื่องอัดลม BAUER
คู่มือตรวจสอบรอยรั่วหน้ากากป้องกัน M-14
การป้องกัน นชค. เครื่องมือการป้องกัน การทำลายล้างพิษการรักษาพยาบาลจากสารพิษ NBC ส่วนบุคคล
คู่มือการใช้เครื่องเติมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ รุ่น SC-5
คู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องเติมแก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ รุ่น SC-5
เอกสารประกอบการใช้งานเครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ M8 A1 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและช่างซ่อมประจำหน่วย
เอกสารประกอบการใช้เครื่องฉีดไฟแบบ LCT1 M1
คู่มือการลาดตระเวน นชค. (NBC Reconnaissance)
คู่มือทางเทคนิคว่าด้วยการใช้งานการซ่อมบำรุงหน้ากากป้องกันสาร เคมี-ชีวะ แบบ FM-12
คู่มือทางเทคนิคว่าด้วยการใช้งานการซ่อมบำรุงหน้ากากป้องกันสาร เคมี-ชีวะ แบบ M40 A12 M42 A2
คู่มือทางเทคนิคชุดเครื่องแต่งการป้องกันสารเคมี (อากาศผ่านไม่ได้ Chemical Protective Suits)
คู่มือเครื่องทำลายล้างพิษแบบหิ้วได้แบบ ABC-M11
คู่มือชุดเครื่องมือตรวจสอบสารพิษสนาม (CAM CHEMICAL AGENT MONITOR)
คู่มือการใช้งาน เครื่องสัญญาณแจ้งภัยสารเคมีอัตโนมัติ แบบ GID-3
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วย ชุด ตอน หมวด ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์
ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยวิทยาศาสตร์ ของหน่วยทหารวิทยาศาสตร์

 

รร.การบิน ทบ.

เอกสารวิชากิจการพลเรือน โรงเรียนการบินทหารบก